Studietek

Studieteket tar emot elever som av olika anledningar behöver stöd i skolarbetet. Vårt mål är att ge elever möjligheter att nå kursplanens mål i grundläggande färdigheter -  att läsa, skriva och räkna och stärka elevens tro på den egna förmågan att lära.

De flesta som kommer till Studieteket har ett åtgärdsprogram som är upprättat i samarbete mellan elev, föräldrar, handledare samt ansvarig pedagog i Studieteket. Vi arbetar med att hjälpa eleverna att, utifrån sina förutsättningar, hitta olika vägar och strategier för sitt lärande, samt att stärka elevernas självkänsla och ansvarstagande.

Studieteket tar emot elever från årskurs 2 t.o.m. 9. Elever i årskurs 1 får sin specialundervisning i anslutning till sitt klassundervisningen.
Det finns gott om olika typer med kompensatoriska hjälpmedel. För att underlätta elevernas skolarbete finns även möjligheter att låna hem material eller att använda dessa i skolans ordinarie undervisning.
Längre tid för prov, muntliga eller skriftliga, och andra individuella anpassningar är också något som Studieteket kan erbjuda.

Tillsammans med lärarna i de olika arbetslagen delar vi ansvaret för undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att hjälpen når de elever som mest behöver den. I samverkan med Elevhälsan planeras, genomförs och utvärderas insatserna.

I Studieteket är vårt övergripande mål att hjälpa eleverna att nå kursplanens mål, främst i kärnämnena.

Vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar. Vi hjälper eleven att hitta strategier för lärandet och stärka sin tilltro till sin egen förmåga.

Åtgärdsprogram med tydliga mål skrivs där det klart framgår vad eleven behöver utveckla, vilken tidsram som gäller samt tidpunkt för utvärdering.

Arbetslagens  speciallärare/ -pedagoger och representanter i elevhälsoteamet:

Agneta Lundstén, specialpedagog F-1. agneta.lundsten@stockholm.se

Kristina Winqvist, specialpedagog årskurs 2-3. kristina.winqvist@​stockholm.se
telefon: 508 23 714

Carina Brüggemann, speciallärare årskurs 4-6. carina.bruggemann@stockholm.se

Ingrid Ingers, speciallärare årskurs 7-9, (ingrid.ingers@stockholm.se)
telefon: 508 23 713. (Tillträder sin tjänst 170809)

Dela:
Kategorier: